Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Ecorus Energy B.V. (Ecorus) en aan haar gelieerde vennootschappen persoonsgegevens van u verwerkt bij uw bezoek aan onze website. Wij doen dit om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze dienstverlening te verbeteren.

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar het uw persoonsgegevens betreft die wij van u ontvangen door bezoek aan onze website www.zonlangsdea7.nl. Onze verwerking van deze persoonsgegevens doen wij op een zorgvuldige en veilige wijze en in overeenstemming met de relevante geldende privacywetgeving.

Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u verwerken, neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor de onder punt 12 vermelde contactgegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2023.

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken binnen onze organisatie. Het gaat hier om de persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

Wilt u meer weten over wettelijke regels met betrekking tot privacy en het gebruiken van persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Wij maken gebruik van onder andere de volgende gegevens:

 • Voor- en achternamen;
 • Contactgegevens (zoals e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers);
 • IP-adres en statistische gegevens van uw gebruik van onze website.

Bovenstaande persoonsgegevens worden niet altijd allemaal verwerkt door Ecorus. Dit is afhankelijk van uw gebruik van onze website, de relatie tussen partijen en de specifieke dienst die partijen over en weer voor elkaar verrichten.

 1. Wie gebruikt mijn persoonsgegevens?

Ecorus Energy B.V. is verantwoordelijk voor de website www.zonlangsdea7.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens van Ecorus Energy B.V. zijn:

 • Ecorus Energy B.V.
 • Achtseweg Zuid 159 K, Gebouw TQ5, 4e verdieping
 • 5651 GW te Eindhoven
 • E-mailadres: info@ecorus.com
 • Telefoonnummer: 085 – 1303623
 • Kamer van Koophandel nummer: 70467102

 

 1. Van wie gebruikt Ecorus persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die onze website heeft bezocht.

 1. Hoe komt Ecorus aan deze persoonsgegevens?

Wij ontvangen deze gegevens van uzelf zodra u onze website bezoekt.

 1. Met welk doel verwerkt Ecorus persoonsgegevens?

Het uitvoeren van haar werkzaamheden vereist dat Ecorus bepaalde persoonsgegevens verwerkt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken. Dit doel is afhankelijk van onze specifieke relatie met u:

 • Contact met (potentiële) klanten en zakelijke relaties;
 • Marketing- en acquisitiedoeleinden;
 • Uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Werving en selectie van nieuwe collega’s;
 • Gebruik en verbetering van onze website.
 1. Op basis van welke grondslag verwerkt Ecorus persoonsgegevens?

De volgende wettelijke grondslagen zijn, afhankelijk van onze specifieke relatie, van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens:

 • Wij hebben toestemming gekregen van u om uw persoonsgegevens te gebruiken, bijvoorbeeld om een nieuwsbrief aan u te versturen terwijl u geen bestaande klant bent of om een nieuwsbrief aan u te versturen die geen betrekking op gelijksoortige producten of diensten die u als klant eerder heeft gekocht;
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om een klantrelatie met u aan te gaan en tot stand te kunnen brengen en voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Ecorus, bijvoorbeeld door het inplannen van een adviesafspraak en/of het afhandelen van een melding van een storing of schade;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan onze verplichting om bepaalde informatie te verstrekken aan de Belastingdienst;
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
 1. Met wie deelt Ecorus deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden primair alleen door ons gebruikt. Echter, in sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens met andere partijen. Dit doen wij in de volgende situaties:

 • Wanneer wij hiertoe verplicht zijn op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opgave van gegevens aan de belastingdienst;
 • Google Analytics als IT ondersteunende software om statistische analyses uit te voeren;
 • DealFront als IT ondersteunende software voor marketingdoeleinden;
 • Recruitee als recruitment ondersteunende dienst ten behoeve van potentiële werknemers.

Indien het delen van persoonsgegevens met derde partijen wordt aangemerkt als een relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partij.

 1. Hoe worden deze persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door onze werknemers die gehouden zijn deze vertrouwelijk te behandelen. Heeft u vragen over onze beveiligingsmaatregelen of indicaties dat sprake is van één van bovenstaande praktijken? Neem dan contact met ons op.

 1. Waar slaat Ecorus deze persoonsgegevens op?

Wij verwerken uw gegevens en slaan deze op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

 1. Hoe lang bewaart Ecorus deze persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor deze zijn verzameld en zoveel langer als wanneer de wet ons dat verplicht. Wilt u meer weten over de opslag van uw specifieke gegevens? Neem dan contact met ons op.

 1. Wat mag u van ons vragen?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van ons gebruik van uw persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder op een rij:

Recht op informatie

We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Recht op inzage

U mag ons vragen om de gegevens die we van u hebben in te zien.

Recht op correctie

U mag ons vragen om uw gegevens te corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer e-mails van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens? Dan mag u ons vragen om de digitale gegevens die u van ons heeft over te dragen aan u. Zo kunt u deze gegevens overdragen aan een andere organisatie indien u dat wenst.

Recht op beperking

U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

U mag ons vragen om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten wij sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we deze graag voor u op. Neem daarvoor contact met ons op. Ook kunt u een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen of in het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. In dat geval zal de rechtbank in Oost-Brabant uw klacht behandelen.

 1. Hoe neem ik contact op met Ecorus of dien ik klacht in?

U kunt uw aanvraag of klacht sturen naar info@ecorus.com of u kunt telefonisch contact opnemen met 085 – 1303623. Wij verwerken uw aanvraag of klacht binnen 14 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen wij contact met u op om de afhandeling van uw aanvraag of klacht toe te lichten. We kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen wij bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens op u van toepassing zijn.

 1. Welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing op deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast is de relevante Nederlandse wetgeving van toepassing op deze privacyverklaring.

 1. Welke cookies gebruikt Ecorus?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de hardware waarmee u onze website bezoekt. Deze cookies maken het mogelijk om de inhoud van de website te verbeteren en om statistische analyses toe te passen op uw gebruik van onze website.

We gebruiken de volgende typen cookies op onze website:

 • Functionele cookies;
 • Analytische cookies;
 • Tracking cookies.

De verwerkte gegevens zijn geanonimiseerd en worden deze alleen gebruikt voor statistische analyses.

 1. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ecorus.com. We helpen u graag verder.

Heeft u vragen over Zon Langs De A7?

Contact ons

Vrijblijvend
advies op maat .

Verduurzamen willen wij allemaal, maar wat is de juiste stap om direct te verduurzamen? Maak een afspraak met een van onze solar adviseur voor een advies op maat. Geheel vrijblijvend.